网站标志
加盟留言
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Vad Ska Vi Göra Nu?
poflaw.se • Tillgångarna i dödsboet, tillsammans med den dödes andel i eventuellt efterlevandes makes/makas giftorättsgods, får inte räcka till annat än begravningskostnader och andra utgifter som uppstått med anledning av dödsfallet. Om det finns flera delägare i dödsboet, måste alla ge sitt samtycke till att en dödsboanmälan görs istället för bouppteckning. Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarens samtycke. 5 och 7 §§ föräldrabalken, om inte ägaren eller, när hans samtycke ej kan erhållas, rätten medgivit annat. 7 § Egendom som omfattas av nyttjanderätten må ej tagas i mät för ägarens gäld, Behöver du hjälp med fullmakter så finns vi här mindre den på grund av panträtt eller eljest särskilt häftar därför eller fråga är om gäld, för vilken ägaren svarar enligt 21 kap. Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas med den dödas pengar. Dessa kan användas för att förklara för fordringsägare att de inte kommer att få några pengar eftersom dödsboet saknar pengar. Om den avlidne och dennes efterlevande make, maka eller sambo inte har tillräckligt med pengar till begravningen och andra anhöriga inte vill stå för kostnaden kan kommunen bevilja ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen upp till ett visst belopp.
Vi på E. Nilssons juridik hjälper er gärna med förvaltning av dödsbon. Vad gäller dödsboets förvaltning och avveckling, ansvarar dödsbodelägarna gemensamt. Utöver allt det praktiska, måste dödsboet även genomgå en ekonomisk avveckling för att sedan kunna skiftas mellan dödsbodelägarna. När en person avlidit ska bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter sändas till skatteverket för registrering. Det ska i så fall begäras inom tre månader från dödsdagen. En person som väl känner till boets egendom, till exempel en efterlevande make, ska lämna uppgifter om boet vid bouppteckningen (bouppgivare). Det ska nämligen vara två personer som förrättar bouppteckningen och intygar att boet har värderats på rätt sätt. Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader och lämnas in till Skatteverket inom 4 månader efter att personer avlidit om ni inte begärt anstånd om förlängning hos Skatteverket. Man får inte själv upprätta bouppteckningen om man är arvinge, ombud eller testamentstagare, uppdraget måste lämnas till två utomstående personer som då kallas förrättningsmän. Man får inte göra några förändringar i bostaden förrän detta är gjort.
En dödsbodelägare eller en person som på annat sätt är beroende av arvskiftet får inte utses till skiftesman. Men om legatet ska tillfalla någon som inte är arvinge är hen inte dödsbodelägare. När någon avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Enkelt uttryckt är en bouppteckning en förteckning över dödsboets tillgångar, skulder och delägare. När bouppteckningen sedan är färdig och inregistrerad hos skatteverket ska dödsboets kvarlåtenskap delas mellan dödsbodelägarna i ett arvskifte. Räcker dödsboets tillgångar till begravningen? När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och andra kostnader som hör samman med dödsfallet kan man istället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Kravet på att en bouppteckning skulle göras efter dödsfall kom med 1734 års lag. Andrée skulle ta initiativet till en polarexpedition där han genom att flyga en vätgasballong skulle försöka bli en utav de första att nå Nordpolen.
En lösning är att lösöret fördelas i lotter som sedan genom lottning fördelas bland de som vill ärva. I bouppteckningar förtecknas en avliden persons arvingar, tillgångar och skulder, och i denna bouppteckning kan vi läsa hur Andrée bland annat lämnat efter sig en jordglob, kikare, fickkompass, kartor, ritningar samt instrument. Den ligger bland annat till grund för att se vilka som har rätt att ärva den avlidne. Bouppteckning utgör grund inför kommande bodelning och arvskifte. Sedan bodelning eller arvskifte har förrättats av delägarna, skall boutredningsmannen lämna ut egendomen. Är inte egendomen enskild på något av dessa sätt så är det alltså frågan om giftorättsgods. Om den avlidne var gift vid dödsfallet ska det normalt sett göras en bodelning, Vid en bodelning delas makarnas giftorättsgods upp i lika delar. Om den avlidne var gift gör man först en bodelning och sedan görs en bouppteckning över den avlidnes andel av tillgångarna. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.
Kallelse till bouppteckning skall skickas ut i god tid till alla dödsbodelägare, efterarvingar med flera. Den ska också innehålla information om alla arvingar och efterarvingar, i enlighet med gällande lagregler och eventuellt testamente. 8 § Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt. Sedan en bouppteckning eller tilläggsbouppteckning har registrerats, skall en kopia av handlingen sändas för förvaring till den tingsrätt som anges i 20 kap. En dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som man kan göra om boets tillgångar inte uppgår till mer än kostnaderna för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet. Tveka inte på kontakta oss vid hjälp med boupptäckning i Kristianstad! Har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man därför ta hjälp med detta. Vi billigare än andra alternativ för att vi är transparenta med vad vi erbjuder. Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan.
2019-3-19 07:36:40 BY 游客   查看:13 次   以下共有回复:0 篇  
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息
阿莉彩票官网网站 Copyright(C)2009-2010
访问统计